QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MN 2014-2015

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MN 2014-2015

Lượt xem:

Năm học 2014-2015, bậc Mầm non có 237 giáo viên hoàn thành chương trình Bồi dưỡng thường xuyên … (Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết hơn) [...]
KẾT QUẢ SKKN CẤP HUYỆN. NĂM HỌC 2014-2015

KẾT QUẢ SKKN CẤP HUYỆN. NĂM HỌC 2014-2015

Lượt xem:

Năm học 2014-2015, toàn huyện có 11 SKKN đạt loại A, 63 SKKN loại B và 76 SKKN xếp loại C cấp huyện. quytnhcngnhnskkncphuynnh20142015 (1) [...]
KẾT QUẢ THI CBQL GIỎI CẤP TỈNH – BẬC HỌC MẦM NON. NĂM HỌC 2014-2015

KẾT QUẢ THI CBQL GIỎI CẤP TỈNH – BẬC HỌC MẦM NON. NĂM HỌC 2014-2015

Lượt xem:

[...]