Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
452/QĐ-BGDĐT 31/01/2024 Quyết định, Văn bản Bộ, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2023.
466/QĐ-BGDĐT 31/01/2024 Quyết định, Văn bản Bộ, Quyết định số 466/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2024 về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ 2019-2023
1311/QĐ-UBND 10/08/2017 Quyết định, Văn bản Bộ, Văn bản Phòng, Văn bản UBND tỉnh, QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỪA MỚI BAN HÀNH-THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC
01/2011/TT-BNV 19/07/2017 Văn bản Bộ, HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
846/QĐ-TTg 09/06/2017 Quyết định, Văn bản Bộ, Văn bản Phòng, QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ 4 LĨNH VỰC GIÁO DỤC NĂM 2017
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Văn bản Bộ, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
35/2015/TT-BGDĐT 31/12/2015 Hướng dẫn, Văn bản Bộ, THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Hướng dẫn, Văn bản Bộ, THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ VÀ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Văn bản Bộ, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên