Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
05/HD-PGDĐT 08/04/2020 Hướng dẫn, Văn bản Phòng, V/v hướng dẫn tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.
1571/SGDĐT-GDTH 01/09/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
1569 /SGDĐT-GDTH 01/09/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018
1548 /SGDĐT- GDMN 29/08/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GD MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018 http://pgdkrongno.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/1531-CÔNG-VĂN-HƯỚNG-DẪN-CỦA-SỞ.pdf
1418-SGDDT 11/08/2017 Hướng dẫn, Văn bản Sở, HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN THỜI GIAN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018
08/HD-PGDĐT 07/08/2017 Hướng dẫn, Văn bản Phòng, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC NĂM HỌC 2017 - 2018
07/HD-PGDĐT 28/07/2017 Hướng dẫn, Văn bản Phòng, HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC BIÊN CHẾ HỌC SINH/LỚP VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY NĂM HỌC 2017 - 2018
35/2015/TT-BGDĐT 31/12/2015 Hướng dẫn, Văn bản Bộ, THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Hướng dẫn, Văn bản Bộ, THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ VÀ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN