Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
48/2021/TT-BGDĐT 31/12/2022 Thông tư số 48/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên
47/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 thông báo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 47/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
05/2021/QĐ-UBND 05/03/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, QUYẾT ĐỊNH- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
1416/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định, Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dụcvà Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
434/PGDĐT 21/09/2020 Công văn, V/v triển khai thực hiện Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT
372/CV-PGDĐT 27/08/2020 Công văn,
05/HD-PGDĐT 08/04/2020 Hướng dẫn, Văn bản Phòng, V/v hướng dẫn tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.
165/PGDĐT 02/04/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v thực hiện khai báo y tế và báo cáo kết quả thực hiện khai báo y tế
164/PGDĐT 01/04/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
148/PGDĐT 30/03/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v thực hiện đợt cao điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
148/PGDĐT 25/03/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
154/PGDĐT 23/03/2020 Công văn, Văn bản Phòng, V/v triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Trang 1 / 612345»...Cuối »